Проучване и планиране на градския транспорт в Пловдив (2014–2015)

Проектът бе изпълнен по възлагане на Община Пловдив и финансиран със средства от Оперативна програма „Регионално развитие“.

Основните цели на проекта са да се насърчи използването на устойчиви начини на транспорт и подобряване на нивото на обслужване и надеждността на обществената транспортна система на града чрез гарантиране спазването на графиците, предоставяне информация в реално време за всички потребители на обществения транспорт, намаляване на времето за пътуване и увеличаване на гъвкавостта на обществения транспорт и подобряване на безопасността и достъпността. Основните задачи включват:

  • Предложение за оптимизирана транспортна мрежа – оценка на очакваните експлоатационни разходи и приходи и изготвяне на предложение за ефективни и неефективни линии в съществуващата мрежа и оптимизирана мрежа
  • Изготвяне на пакет от мерки за намаляване на времето за пътуване с обществения транспорт – изготвяне на АРП за всяка от договорените мерки в съответствие с изискванията на ЕС
  • Изготвяне на АРП за разширяване на системата за управление и контрол на трафика (СУКТ) на град Пловдив: Удължаване на 35 допълнителни кръстовища, регулирани със светофарни уредби и кръстовища с кръгово движение и включването им в СУКТ; сервизна информация за потребителя на базата на променливи информационни табели; Глобално снемане на данни: време за пътуване и проучвания за начална и крайна точка на пътуванията и; Монтаж на станции за мониторинг на климатичните условия и околната среда; уебсайт даващ информация за трафика и пътната обстановка
  • Предложения за други мерки, които да подобрят привлекателността на градския транспорт – изготвяне на анализ разходи-ползи на изграждането на автобусни джобове, система за видеонаблюдение на градския транспорт, безплатен WiFi достъп до Интернет на автобуси и на автобусни спирки; ефективна система за управление – екологично шофиране; Под-център за управление на операторите