На 12.08.2021 г. между МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА на Република България чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК), в качеството ѝ на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) и “ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД бе сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1357-C01 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проект BG16RFOP002-2.089-1357-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 50 000.00 лева, от които БФП в размер на 50 000.00 лева, от тях 50 000.00 лева са средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 0.00 лева са Национално съфинансиране.

Целта при изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ е да се осигури на “ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД оперативен капитал за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

С изпълнението на проекта се осигуряват оборотни средства, с които дружеството да посрещне част от разходите си.

Общият ефект от изпълнението на проекта е осигуряване на икономическа стабилност и по-лесно преодоляване на последиците от пандемията COVID-19.

 

 

На 30.09.2020 г. “Инфрапроект консулт” ЕООД сключи Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-27265-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на ОПИК 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Общата стойност на БФП по проекта е 10 000, 00 лева.

Изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ осигурява на “Инфрапроект консулт” ЕООД оперативен капитал за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Общият ефект от изпълнението на проекта е осигуряване на икономическа стабилност.

 

 

 

 

 

 

Сертификат по Стандарт ISO 9001:2008 от 01 юли 2011 г. с обхват: “Подготовка и управление на проекти. Проектиране и строителен надзор”. През 2016 г. се проведе Надзорен одит с транзитивно преминаване към ISO 9001:2015. По настоящем обхватът е променен, както следва: Подготовка и управление на проекти. Проектиране и строителен надзор. Стратегическо планиране. Анализи и обосновки за концесии. Консултантски услуги в областта на инфраструктура, енергетика, транспорт, индустрия, околна среда, води и регионално развитие. Чрез тази система “ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД защитава съответствието на всички процеси и дейности, необходими за:

 • Стратегически документи за национално, регионално, градско и местно развитие;
 • Правни, финансово-икономически, технически и екологични анализи концесионни анализи, обосновки и документация;
 • Проектно консултиране в областта на енергетиката, транспорта, индустрията, околна среда, води и регионалното развитие;
 • Оценка съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите;
 • Строителен надзор.

 

През 2016 г. “Инфрапроект консулт” ЕООД получи Награда за принос в развитието на инфраструктурата в България „INFRASTRUCTURE BULGARIA AWARDS 2016“. Инициативата е под егидата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите.

 

 

 

SIPPO

Сертификат за завършен курс от Проект за повишаване качеството на износа на малки и средни предприятия (EXPRO) на швейцарската централа за насърчаване на търговията с Централна и Източна Европа (SIPPO), финансиран от швейцарското правителство. Проектът включва:

 • Анализ, документация, спецификация и количествено изражение на процесите;
 • Основи на качеството, действия ориентирани към повишение на качеството;
 • Оптимално използване на съществуващите компетенции и потенциал за съществуващи продукти и услуги;
 • Избор на най-подходяща диверсификация и проникване на пазара на базата на нов начин на приложение на вече съществуващи технологии и потенциали;
 • Проектиране, създаване и реализиране на нови продукти и услуги, чрез използване на заместващи или нови технологии и ресурси;
 • Институционализиране на управлението на качеството – продуктивността и иновативните процеси като постоянна и непрекъсната работна верига.

Удостоверение за строителен надзор, с което осъществява:

 • Оценка съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите;
 • Строителен надзор.
bmgk-page-001

„Инфрапроект консулт” ЕООД е член на Българската минно-геоложка камара.

Камарата представлява доброволна (неправителствена) организация на работодателите в минния сектор. От месец ноември 1999 г. Камарата е асоцииран член на Европейската минна асоциация – ЕВРОМИН (Европейска асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали) със седалище в Брюксел, на ЕВРОКОЛ (Европейската асоциация за въглища и лигнити) и CEPMC (Организация на производителите на строителни материали в Европа). Българска минна камара има подписани споразумения за сътрудничество с минните камари на Мексико, САЩ, ЮАР и Швеция.

bgwa-page-001

Фирмата е член на Българската Асоциация по подземни води. Основни цели на БАПВ са:

 • Подобряване взаимодействието между специалистите с различна професионална квалификация, работещи в областта на подземните води;
 • Подпомагане на компетентните органи на централната и местната администрация при разработването на нормативната уредба, свързана с проучването, ползването, опазването, стопанисването и управлението на подземните води;
 • Осъществяване на съвместни обществени инициативи, свързани с работата на съответните институции в областта на подземните води;
 • Подпомагане процеса на обществена информираност по основни въпроси, свързани с ползването и управлението на подземни води;
 • Участие, подпомагане и организиране на научно-приложни конференции, семинари, изложби, обществени дискусии и други в областта на подземните води;
 • Обучение чрез краткосрочни специализирани курсове в областта на подземните води.