• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Околна среда и води

“Инфрапроект Консулт” ЕООД участва в подготовката и управлението на редица инфраструктурни проекти в областта на околната среда, финансирани от структурните и кохезионни фондове на Европейския съюз, публични организации и др.

Компанията извършва редица анализи и оценки на проекти във ВиК сектора и сектор отпадъци. Има широк опит като консултант в разработването на дългосрочни финансови модели за инвестиционни проекти, ценообразуване и тарифна политика, разработването на подзаконови нормативни актове, управление на проекти.

План за действие за зелен град Варна (2021)

Инфрапроект Консулт предостави местни финансови експерти на международния консорциум, изготвящ Плана за действие за Зелен град Варна, финансиран от ЕБВР. Екипът участва в разработването на следните задачи: …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Техническа помощ за изпълнение на проекти за подобряване на качеството на атмосферния въздух в общините Столична и Димитровград (2020)

През 2020 г. компанията участва в две обединения, предоставящи техническа помощ на общините Столична и Димитровград във връзка с изпълняваните от тях проекти за подобряване на качеството на атмосферния въздух …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Финансова оценка за изграждане и експлоатация на инсталации за изгаряне на RDF и за изсушаване на гипс (2020)

За частен инвеститор компанията изготви финансова оценка с финансов модел за изграждане и експлоатация на инсталации за изгаряне на RDF и за изсушаване на гипс, включваща …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Подпомагане на асоциациите по ВиК в областите Велико Търново, Габрово и Търговище (2017-2018)

Компанията участва като подизпълнител на “Евролекс България” ООД по договор, сключен с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Целта на проучването е да се изготвят допълнителни споразумения към подписаните Договори за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията на Асоциациите по ВиК.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Разработване на нова методика за оценка на активите в “Софийска вода” АД и подобряване на управлението им (2017)

“Инфрапроект Консулт” ЕООД участва като подизпълнител на “Аквапартньор” ЕООД и партньори “Давид Холдинг” АД с “Диане Системс” ООД в разработването на финансово-икономическата част на нова методика за оценка на физическото състояние на активите на Софийска вода.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на Приложение към Договор за възлагане на услуги от общ икономически интерес за изчисляване на компенсациите за проект Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на гориво от отпадъци (RDF) (2016-2018)

Във връзка с изпълнението на Фаза ІІІ от проект Интегрирана система за управление на отпадъците в София, “Инфрапроект Консулт” ЕООД предостави услуги по разработването на Приложение към Договор …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на механизъм за разпределение на финансови стимули към персонала от освободените бюджетни средства от ФРЗ на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (2016)

Във връзка с одобрения от СОС бюджет за предприятието и установен излишък, “Инфрапроект Консулт” бе наета да разработи механизъм за разпределяне на наличните свободни финансови средства …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Допълване на Доклад за ОВОС за Проект “Яденица“ – Изграждане на язовир Яденица за нуждите на електроенергийната система на страната (2016)

Изготвяне на Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение за изграждане на язовир Яденица с предмета и целите на опазване на Защитена Зона “Яденица”, част от актуализирания ДОВОС.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Подпомагане Звеното за изпълнение на Проект за развитие на общинската инфраструктура към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (2012-2021)

Като лидер в обединение, съставено от фирмите “Инфрапроект Консулт” ЕООД, България, “Хидроскан НВ”, Белгия, и “Хидрогеокомплект” ЕООД, България, компанията извършва консултантски услуги за подпомагане на звеното за управление на Проект за развитие на общинската инфраструктура, финансиран чрез заем от Световна банка и правителството на Република България …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Анализ на основните капиталови и текущи разходи за извършване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване, подмяна на повредени и поддръжка на съдовете за битови отпадъци към общинско дружество Чистота-Искър ЕООД (2016)

Анализът е изготвен във връзка с оптимизирането на разходите по дейностите за сметосъбиране и сметоизвозване на Столична община, …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Проекти възложени от общини, кандидатстващи за финансиране по ОП “Околна среда” 2007-2013 и ОП “Околна среда” 2014-2020

Самостоятелно или като подизпълнител “Инфрапроект Консулт” участва в …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Подготовка на План за развитие на общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъците“ и последваща актуализация на плана за развитие (2014 – 2015)

Във връзка със създаването на ОП “СПТО” през 2013 и поетапното въвеждане в експлоатация на инсталациите част от предприятието, “Инфрапроект Kонсулт” ЕООД подготви План за развитие на предприятието …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Техническа помощ за подготовка и управление на инвестиционни проекти, финансирани по ОП „Околна среда“ 2007-2013

  • Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково (2013-2014)
  • Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на район Овча купел за кв. „Овча купел-стара част” и кв. „Горна баня” (2012-2016)

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Подготовка на регионални планове за управление на отпадъците и стратегически оценки на околната среда за Източен и Североизточен регион в Македония (2013-2014)

Проектът се изпълняваше за Министерство на околната среда и пространствено планиране на Р. Македония от обединение с лидер Enviroplan, Гърция. Фирмата предостави ключова експертиза в областта на  финансите, включваща:

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК и изготвяне на проект на Наредба за критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им (2013)

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Калкулация на компенсацията на Общинско предприятие за експлоатация и поддръжка на съоръженията, изградени в изпълнение на Проект – Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община (2012)

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на Бизнес план и Комуникационна стратегия на общинско предприятие „Чистота – Искър” ЕООД (2012)

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Разработване на модел на договор за обслужване на водния сектор в България (2011)

Проектът, финансиран от ЕБВР, включва разработване на модел на договор за обслужване на водния сектор,  концентриран върху управлението на водите …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Управление на битовите отпадъци на Столична община (2008 -2009)

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД