• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Регионално развитие

Дейностите, свързани с регионалното развитие имат за цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и висока заетост в различните територии. В тази насока Инфрапроект консулт ЕООД участва в различни проекти за разработването на документи за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, като стратегии за регионално развитие, регионални планове за развитие в различни области, интегрирани проекти за градско развитие на редица градове в страната.

В допълнение, “Инфрапроект консулт” ЕООД изготвя цялостни финансови анализи и анализи „разходи-ползи“ на проекти свързани с регионалното развитие, както и анализи и оценки на риска при проектното финансиране, и анализ на възможностите за реализиране на регионални проекти, финансирани от ЕС.

Градска среда Варна (2021)

“Инфрапроект консулт” ЕООД изготви финансов анализ след реализацията на Проект № BG16RFOP001-1.002-0002-C01 „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна”, финансиран по процедура BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“ …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на оценки на въздействието на нормативни актове в областта на икономиката, околната среда и туризма (2018-2020)

“Инфрапроект консулт” ЕООД предостави финансови експерти на Адвокатско дружество Андрей Делчев и партньори, във връзка с изготвяне на цялостни предварителни оценки (ЦПОВ) и последващи оценки на въздействието (ПОВ) на нормативни актове …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на цялостна предварителна оценка на въздействието на нормативни актове в областта на транспорта, съобщенията и електронното управление (2018-2020)

“Инфрапроект консулт” ЕООД предостави финансови експерти на Адвокатско дружество Андрей Делчев и партньори, във връзка с изготвяне на цялостни предварителни оценки на въздействието (ЦПОВ) на нормативни актове …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Заявление за участие в открита процедура за възлагане на концесия и определяне на концесионер за морски плаж „Градина – Централен“ – част 2, Община Созопол, Област Бургас (2020)

“Инфрапроект Консулт” ЕООД в партньорство с “Легакорп” ООД изготви Заявление за участие в открита процедура за възлагане на концесия и определяне на концесионер …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на концесионни анализи за Централна минерална баня Банкя (2011-2015, 2019–2020)

През периода 2011-2015 компанията разработва и актуализира концесионни анализи (финансово-икономически, правен, технически и екологичен анализ), предвиждащи реставрация, реконструкция и социализация на Централна минерална баня “Банкя” и строителство на СПА хотел …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на концесионни анализи за Централна минерална баня в София (2006-2007, 2010-2011, 2019)

През периода 2006-2007 компанията разработва концесионни анализи за обект Централна минерална баня, като целта е експлоатацията на обекта като водолечебен и СПА център …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Методика за определяне на размера на несправедливата финансова тежест, понесена от Държавно предприятие “Кабиюк”, за извършване на обществена услуга за поддържане на автохтонните и други ценни породи (2019)

Дружеството участва като партньор на “Аквапартньор” ЕООД във възложеното от Министерство на земеделието, храните и горите разработване на Методика за определяне на размера на несправедливата финансова тежест, въз основа на нетните разходи …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Концесия на спортен комплекс в Разлог (2016) и на футболни стадиони в градовете Русе и Пловдив (2017-2019)

По възложение на общините Разлог, Русе и Пловдив дружеството в партньорство с “Лега Корп” ООД и “Евролекс България” ООД изготви Обосновка на концесията …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на градовете София и Попово, финансирани по ОП “Регионално развитие” (2012-2013, 2014)

“Инфрапроект Консулт” ЕООД в обединение с “Националния Център за Териториално Развитие” АД и “Урбитат” ООД е ангажиран с изготвянето на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град София и град Попово …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на Бюджетна рамка на Общинския план за развитие на Столична община за периода 2014-2020 г. (2013)

Общински план за развитие на Столична община е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво, който се разработва на основание Закона за регионалното развитие …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Управление на проект “Изграждане на стадион “Христо Ботев” и спортен комплекс в гр. Козлодуй и реконструкция и модернизация на спортен комплекс в с. Бутан, общ. Козлодуй”, включително и изготвяне на финален доклад (2013)

Проектът “Изграждане на стадион “Христо Ботев” и спортен комплекс в град Козлодуй и реконструкция и модернизация на спортен комплекс в с. Бутан, общ. Козлодуй” се финансира от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на концесионни анализи за плувен комплекс в „Парка на младежта”, гр. Русе (2011, 2013)

През 2011 г. по възлагане на община Русе дружеството изготви Обосновка на концесията, в т.ч. Правен, Финансово-икономически, Екологичен и Технически анализ, …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изработване на документация за предоставяне на кадастрални услуги чрез концесия и публично-частно партньорство (2012)

По възлагане на Агенцията по геодезия, картография и кадастър компанията изготвя документация за определяне на осъществимостта за предоставяне на кадастрални услуги чрез концесия и публично-частно партньорство …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Оценка на въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията (2011)

Като подизпълнител на “Националния център за териториално развитие” ЕАД фирмата извърши Анализ разходи-ползи и икономически анализ …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне и актуализация на концесионни анализи и документация за отдаване на Западен парк на концесия (2008-2011)

Въз основа на одобрени от Направление Архитектура и Градоустройство на СО Предварителни проучвания за предоставяне на концесия за изграждане на обекти за спорт и атракции в парк „Христо Смирненски” и Паркоустройствен проект, фирмата изготви концесионни анализи и документацията …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на апликационна форма за проект „Укрепване на свлачище в местността „Кутлина”, кв. „Филиповци” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. (2009)

Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВG161РО001/1.4-04/2009: „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации“. Дружеството изготви апликационна форма …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Концесионни анализи на плажове по българското Черноморие (2005, 2008-2009)

През годините компанията е работила по множество проекти, свързани с отдаването на концесии на плажове по българското Черноморие, както по възлагане на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, така и по договори с кандидат концесионери …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на Финансово-икономически анализ за концесия на плувни басейни в Благоевград (2004)

Като партньор на “Евролекс България” ООД компанията изготви Финансово-икономически анализ за обект Закрит плувен басейн и открити плувни басейни с плаж, кафе-сладкарница и други спортни и рекреативни съоръжения …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Проект за съживяване на района на Казанлък (2004)

В отговор на искането на правителството на България, правителството на Япония реализира проект за съживяване на района в Казанлък …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД