Изготвяне на пътни проекти за Агенция Пътна инфраструктура

  • Изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране по ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 на проекта: Изграждане на автомагистрала Калотина – София – Лот 1, Западна дъга на околовръстен път София, фаза 2 (2016);
  • Актуализация на предпроектните проучвания и изготвяне на мултикритериен анализ за проекта: Калотина – София Лот 1, Западна дъга на околовръстен път София, кандидатстване за финансиране по ОП “Транспорт” 2007-2013 (2013);
  • Изготвяне на Анализ разходи-ползи (финансов, икономически, анализ на чувствителността и риска) съгласно Насоките на ЕК и формуляр за кандидатстване за финансиране по ОП Транспорт за проекта: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път км 1 +000 до км 48 +270, Предпроектни проучвания; кандидатстване за финансиране по ОП “Транспорт” 2007-2013 (2012-2013);
  • Изготвяне на Формуляр за кандидатстване за финансиране по Кохезионния фонд за проекта “Път III – 5004, околовръстен път на Габрово”, България (2012-2014);
  • Оценка на икономическата ефективност на изграждането на автомагистрала в участъците Калотина – София – Северна скоростна тангента с изключение на участъка на Западна дъга на ОПС, които ще бъдат финансирани по ОП “Транспорт” 2007-2013 (2011);
  • Изготвяне на Формуляр за кандидатстване по Приоритетна ос “Техническа помощ” за проект: “Осигуряване на финансови средства за допълнително стимулиране на служителите в Агенция Пътна инфраструктура – бенефициент по ОП “Транспорт” 2007-2013 във връзка с изпълнението на Постановление № 67 на Министерски съвет 14.04.2010 (2010);
  • Изготвяне на част Предпроектни проучвания от Формуляра за кандидатстване за финансиране на проекта: Главен път І-5 (Е-85) “Кърджали – Подкова” от км 343 + 232 до км 367 + 427 (2010);
  • Изготвяне на анализ разходи-ползи за проекта “Доизграждане на АМ Тракия, Лот 2, 3 и 4” (2009-2010).