Предпроектно проучване за изграждане на автобусен терминал за междуселищен транспорт в Бургас (2016-2017)

Разработването на Предпроектно проучване за изграждане на автобусен терминал за междуселищен транспорт е една от дейностите по проект Интегриран градски транспорт на Бургас, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013. Общата стойност на инвестицията е в размер на 7,9 млн. лв.

Изготвеното от Инфрапроект Консулт проучване обхваща разработването на:

  • концепция и определяне на екологични, технически, финансово-икономически критерии за избор на подходящ терен за изграждане на междуселищен терминал;
  • оценка и идентифициране на възможностите за реконструкция на съществуващ терминал за междуселищен транспорт (Автогара Запад);
  • идентифициране на потенциални места за изграждане на нов междуселищен терминал, включително функционалност, необходими инвестиции и др.;
  • анализ на влиянието върху околната среда;
  • правен и институционален анализ за изграждане на автобусен терминал;
  • концепция за експлоатация и управление на автобусния терминал;
  • план за възлагане на обществени поръчки;
  • анализ разходи-ползи, финансов анализ и стратегия за потенциални източници на финансиране;
  • обемно-пространствено решение на сградата и околното пространство;
  • предварително геоложко проучване.