Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора (2018-2019)

Като консултант на Национална компания Железопътна инфраструктура, компанията изготви Анализ на разходите и ползите на проект Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора, включително: финансов анализ, икономически анализ, анализ на риска и анализ на чувствителността.

Анализът обхвана:

 • преглед и анализ на съществуващото положение;
 • прогнозиране на дейността по експлоатация и поддръжка в приходната и разходна части;
 • определяне на източниците на финансиране и финансовия недостиг;
 • анализ на финансовата устойчивост на проекта;
 • определяне на финансовите показатели на проекта;
 • остойностяване на ползите от спестеното време;
 • определяне на икономическите показатели на проекта;
 • качествен и количествен анализ на риска;
 • анализ на чувствителността на проекта чрез използване на модела Монте Карло.

Въз основа на АРП за проекта, екипът на фирмата разработи пълен комплект документи за кандидатстване за финансирането му със средства по ОПТТИ 2014-2020, в съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване по Оперативната програма, включително:

 • Уеб-базиран формуляр за кандидатстване, попълнен чрез системата ИСУН 2020;
 • Приложение за кандидатстване за финансиране на инвестиционен/инфраструктурен проект (Приложение ІІ към Регламент 2015/207 – Образец за кандидатстване за „голям проект“, в съответствие с изискванията на Регламент 1303/2013), и
 • Всички необходими съпътстващи документи, включително всички задължителни допълнения и приложения съгласно изискванията.