Изготвяне на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 (2020 – 2021)

Дружеството участва в изготвянето на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г. заедно с българските компании “Институт по транспорт и комуникации” ООД и “Глобал Адвайзърс” АД.

Проектът обхваща изготвянето на анализ на състоянието на сектора комбинирания транспорт в България относно условията за извършване на комбинирани превози, необходимата инфраструктура, търсенето на транспортни услуги с комбиниран транспорт от страна на товародателите и предлагането им от страна на превозвачите; преглед и оценка на законодателството в областта на комбинирания транспорт в други държави членки на ЕС; предложение за законодателни практики и мерки, подходящи за прилагане в България.

В проекта на Национален план бе изготвен Пакет от обосновани мерки  за неговото стимулиране (организационни, административни, експлоатационни, инфраструктурни, финансови и др.), насочени към повишаване на конкурентоспособността на комбинирания транспорт в сравнение с автомобилния товарен транспорт и които да допринесат за прехвърлянето на товари от автомобилния към другите видове транспорт.

Изпълняваните дейности по проекта включват:

  • Изготвяне на анализ на законодателството в областта на комбинирания транспорт и опита при прилагане на мерки за стимулиране на комбинирания транспорт в седем държави членки на ЕС, включително оценка на потенциалния ефект от прилагането на разгледаните възможности за стимулиране на комбинирания транспорт в България;
  • Анализ на българското законодателство в областта на комбинирания транспорт и на прилаганите национални мерки за неговото стимулиране, включително изготвяне на предложения за промени в националното законодателство;
  • Участие в изготвянето на Пакета от мерки за стимулиране на комбинирания транспорт до 2030 г.;
  • Изготвяне на Стратегическата екологична оценка на проекта на Национален план.