Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт на градовете Русе (2011-2012), Перник (2015-2016), Дупница (2015-2016) и Добрич (2019)

Компанията изготви подробни предпроектни проучвания, включително анализ разходи-ползи, идеен проект и прогнози за разходите, икономическа и финансова оценка на проектите в посочените градове. Освен това, изготви план на провеждането на обществените поръчки и изпълнението на проекта; финансов план; институционален и правен анализ; оценка на околната среда; препоръки за потенциални промени в правните разпоредби в общината, свързани със системата на градския транспорт и оптимизиране на трафика.

В резултат на работата бяха подготвени формуляри за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по ОП “Регионално развитие” 2007-2013 за Община Русе. За градовете Перник и Дупница бяха подготвени документи за получаване на финансиране по ОП “Региони в растеж” 2014-2020.

По отношение на проекта в Добрич Инфрапроект консулт бе ангажиран с прецизиране на алтернативните варианти във връзка с включването на нови компоненти в обхвата на проекта и преработване на мултикритерийния и финансовия анализ. Инвестиционната стойност на проекта е в размер на 8,2 млн. лв. и включва доставка на електробуси, интелигентни транспортни системи за управление на обществения транспорт и светофарите и рехабилитация на основен булевард в града.