Заявление за участие в открита процедура за възлагане на концесия и определяне на концесионер за морски плаж „Градина – Централен“ – част 2, Община Созопол, Област Бургас (2020)

“Инфрапроект Консулт” ЕООД в партньорство с “Легакорп” ООД изготви Заявление за участие в открита процедура за възлагане на концесия и определяне на концесионер на един от кандидатите, състоящо се от:

 • Оферта със следното съдържание:
  • Представяне на участника с доказателства за опита в изпълнение на дейности с предмет, идентичен или сходен с този на концесията за морски плажове;
  • Разполагаем човешки ресурс за извършване на услугите, предмет на концесията;
  • Финансово състояние на участника. Информация за произхода и източника на финансовите средства и техния размер на участника, с които ще бъдат обезпечени задължителните дейности на морския плаж и ще бъдат реализирани заложените в офертата предложения;
  • Предложения за организацията на дейностите по ползване на морския плаж – обект на концесията, съгласно действащото законодателство и изискванията на Концедента;
  • Предложения по критериите за оценка на офертата.
 • Финансов анализ с финансов модел за целия срок на концесията.