Изготвяне на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на градовете София и Попово, финансирани от ОП “Регионално развитие” (2012-2013, 2014)

“Инфрапроект Консулт” ЕООД в обединение с “Националния Център за Териториално Развитие” АД и “Урбитат” ООД е ангажиран с изготвянето на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град София, който обхваща:

  • Целеви и проблемен анализ на града в социално-икономически и екологичен план и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени схеми и планов;
  • Разработване на Визия за развитието на София до 2020, стратегия и цели на ИПГВ;
  • Определяне на зони за въздействие – с преобладаващ социален характер, с потенциал за икономическо развитие и зони на публични функции с висока обществена значимост;
  • Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори и партньори, които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР с провеждане на обществени обсъждания при широка информираност на хода на работата;
  • Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на обособените зони с план-график, бюджет за изпълнение и програма за реализация плана и индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР;
  • Изготвяне на Задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) или проект за изменение (актуализация) на действащ ПУП за зоните на въздействие, включени в ИПГВР и разработване на Задание за предпроектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР.

За ИПГВР на град Попово Инфрапроект Консулт ЕООД изпълни следните услуги:

  • Изготвяне на бюджет и анализ на възможните източници на финансиране;
  • Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР.