Изготвяне на цялостна предварителна оценка на въздействието на нормативни актове в областта на транспорта, съобщенията и електронното управление (2018-2020)

“Инфрапроект консулт” ЕООД предостави финансови експерти на Адвокатско дружество Андрей Делчев и партньори, във връзка с изготвяне на цялостни предварителни оценки на въздействието (ЦПОВ) на нормативни актове, като част от Проект Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация, финансиран от ОП “Добро управление”, както следва:

 • ЦПОВ на предложения за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози съгласно Законопроект за изменение и допълнение на административнопроцесуалния кодекс;
 • ЦПОВ на предложения за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения съгласно Законопроект за изменение и допълнение на административнопроцесуалния кодекс;
 • ЦПОВ по проек за приемане на Закон за адресния регистър;
 • ЦПОВ на предложения за изменение и допълнение на Закона за електронното управление.

Консултантските услуги на експертите, предоставени от “Инфрапроект консулт” ЕООД обхващат участие при изготвяне на анализа на въздействията:

 • Определяне на икономическите, социални и екологични въздействия по варианти;
 • Количествена оценка на най-значимите въздействия и на специфичните им аспекти;
 • Оценка на административната тежест;
 • Оценка на въздействието върху малките и средните предприятия;
 • Описание на разходите и ползите върху заинтересованите страни;
 • Сравняване на вариантите;
 • Изготвяне на презентация и участие в провеждането на обучение на засегнатите административни структури.