Изготвяне на оценки на въздействието на нормативни актове в областта на икономиката, околната среда и туризма (2018-2020)

“Инфрапроект консулт” ЕООД предостави финансови експерти на Адвокатско дружество Андрей Делчев и партньори, във връзка с изготвяне на цялостни предварителни оценки (ЦПОВ) и последващи оценки на въздействието (ПОВ) на нормативни актове, като част от Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация“, финансиран от ОП “Добро управление”, както следва:

 • ЦПОВ на предложения за изменение и допълнение на Закона за околната среда съгласно Законопроект за изменение и допълнение на административнопроцесуалния кодекс;
 • ПОВ на Закона за туризма;
 • ПОВ на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

Консултантските услуги на експертите, при изготвяне на анализа на въздействията за ЦПОВ на Закона за околната среда обхващат участие при:

 • Определяне на икономическите, социални и екологични въздействия по варианти;
 • Количествена оценка на най-значимите въздействия и на специфичните им аспекти;
 • Оценка на административната тежест;
 • Оценка на въздействието върху малките и средните предприятия;
 • Описание на разходите и ползите върху заинтересованите страни;
 • Сравняване на вариантите;
 • Изготвяне на презентация и участие в провеждането на обучение на засегнатите административни структури.

Консултантските услуги на експертите, при изготвяне на ПОВ на Закона за туризма и Закона за дейностите по предоставяне на услуги обхващат:

 • Подготовка на въпросници-анкети и набиране на информация;
 • Анализ на събраните данни;
 • Оценка на основните критерии – постигане на целите, ефективност, ефикасност, устойчивост;
 • Оценяване на въздействията от приемането или изменението на нормативните актове и формулиране на изводи.