Градска среда Варна (2021)

“Инфрапроект Консулт” ЕООД изготви финансов анализ след реализацията на Проект № BG16RFOP001-1.002-0002-C01 „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна”, финансиран по процедура BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. Финансовият анализ е изготвен по метода на дисконтираните парични потоци, с прилагане на инкрементален подход.