Пазарна оценка на “Пи Ви Джи” ООД

Инфрапроект Консулт изготви оценка на търговското дружество „Пи Ви Джи“ ООД с цел определяне на справедливата му пазарна стойност. Оценката бе изготвена по два метода: метода на дисконтираните парични потоци и метода на чистата стойност на активите, като крайната пазарна стойност е получена чрез прилагането на относителни тежести на оценките по двата метода.