Техническа помощ за подготовка и управление на инвестиционни проекти, финансирани по ОП „Околна среда“ 2007-2013

  • Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково (2013-2014)
  • Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на район Овча купел за кв. „Овча купел-стара част” и кв. „Горна баня” (2012-2016)

Работата по проектите включва съдействие и подкрепа на екипите за управление на проектите при изпълнение на дейностите свързани с организацията и управлението на проекта, в това число:

  • подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки в рамките на проекта;
  • организиране на необходимите проверки на документи, удостоверяващи разходване на средства, плащания по проекта и физическото му изпълнение;
  • водене на финансовите операции от страна на общината и процеса на отчитане на разходите във връзка с подпомаганите дейности по проекта (изготвяне на тримесечни, годишни доклади и доклади за напредъка на проекта, актуализация на бюджета и др.) и изготвяне на искания за средства;
  • осъществяване на мониторинг и контрол върху изпълнителите на дейностите в рамките на проекта (включително чрез организация и участие в извършването проверки на място от страна на общината);
  • осъществяване на процесите по текущо и периодично организиране на съхранението на документацията от проекта;
  • администриране на изпълнението на мерките за информация и публичност;
  • съдействие на екипа за управление на проекта при провеждане на проверки на място от страна на управляващия орган на ОП “Околна среда” 2007-2013 и други проверяващи институции.

Клиент: Столична община/ Община Хасково