План за действие за зелен град Варна (2021)

Инфрапроект Консулт предостави местни финансови експерти на международния консорциум, изготвящ Плана за действие за Зелен град Варна, финансиран от ЕБВР. Екипът участва в разработването на следните задачи:

  • Визия и стратегически цели – предоставяне на секторно базирани консултации относно съответните стратегически визии/цели;
  • Варианти на политиката и действия – като секторни експерти, преглед на дългия списък с потенциални екологични действия, изготвен от консорциума за оценка на приложимостта към контекста на Варна и идентифициране на всички липсващи потенциални проекти, които трябва да бъдат включени; Предоставяне на специфични за сектора допълнения към дългия списък от действия, които биха могли да надградят или усъвършенстват съществуващите или предишните действия;
  • Разработване на действия – изготвяне на проектни фишове, вкл. разработване, преглеждане или ревизия на проектни фишове, оценка на тяхната приложимост към контекста на Варна; Остойностяване на действията, включени в краткия списък, по отношение на капиталови и оперативни разходи и непредвидени разходи/консултации.