Изготвяне на Приложение към Договор за възлагане на услуги от общ икономически интерес за изчисляване на компенсациите за проект Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на гориво от отпадъци (RDF) (2016-2018)

Във връзка с изпълнението на Фаза ІІІ от проект Интегрирана система за управление на отпадъците в София, “Инфрапроект Консулт” ЕООД предостави услуги по разработването на Приложение към Договор за възлагане на услуги от общ икономически интерес за изчисляване на компенсациите съгласно Решение 2012/21ЕС, относно прилагането на чл.106, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС за държавната помощ във вид на компенсация за предоставянето на обществена услуга от общ икономически интерес за проекта Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на гориво от отпадъци (RDF), и разработи механизъм за възстановяване на свръхкомпенсацията.

Общата стойност на проекта за изграждане на инсталация за оползотворяване на гориво от отпадъци възлиза на 157,5 млн. евро, който се финансира със средства по ОПОС 2014-2020.

Обхватът на предоставените от компанията услуги включва:

  • І етап: Изготвяне и представяне на проект на модел за изчисление на компенсациите в съответствие с изискванията на Решение 2012/21/ЕС;
  • ІІ етап: Изготвяне и представяне на окончателни изчисления на компенсациите в съответствие с Решение 2012/21/ЕС и обосновка на изчисленията с отразяване на коментарите на Възложителя и JASPERS, и изготвяне на Мехнизъм за възстановяване на свръхкомпенсацията;
  • ІІІ етап: Отговори на въпроси и отстраняване на бележки от страна на ЕК.

Дейностите включват и участие в работни срещи с ЕИБ, МОСВ и други заинтересовани страни по проекта, както и участие в обществени обсъждания по проекта.

Клиент: Столична община