Подпомагане Звеното за изпълнение на Проект за развитие на общинската инфраструктура към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (2012-2021)

Като лидер в обединение, съставено от фирмите “Инфрапроект Консулт” ЕООД, България, “Хидроскан НВ”, Белгия, и “Хидрогеокомплект” ЕООД, България, компанията извършва консултантски услуги за подпомагане на звеното за управление на Проект за развитие на общинската инфраструктура, финансиран чрез заем от Световна банка и правителството на Република България на обща стойност 87 млн. евро, който се управлява и изпълнява от МРРБ.

Проектът се състои от 3 компонента, във връзка с чието изпълнение обединението предоставя съдействие и подкрепа на екипа на МРРБ:

  • Компонент 1 – Подпомагане на ЗИП при изработването на ПУП за изграждане на язовирите Луда Яна и Нейковци и съдействие при одобрението на ПУП; изготвяне на ТЗ за консултантите по обследване, изработване на работен проект и тръжна документация за консултантите, упражняващи строителен надзор при изграждането и рехабилитацията на 4 язовира;
  • Компонент 2 – изготвяне на 51 Регионални Генерални ВиК Планове за България, без град София;
  • Компонент 3 – Доизграждане на три язовира за питейно водоснабдяване (яз. Нейковци, яз. Пловдивци и яз. Луда Яна), чието строителство е било спряно поради недостиг на средства и рехабилитация на действащия язовир за питейно водоснабдяване на гр. Перник – яз. Студена.

Клиент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството.