Допълване на Доклад за ОВОС за Проект “Яденица – Изграждане на язовир Яденица за нуждите на електроенергийната система на страната” (2016)

Изготвяне на Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение за изграждане на язовир Яденица с предмета и целите на опазване на Защитена Зона “Яденица”, част от актуализирания ДОВОС. Подготовка и участие в необходимите процедури по ЗООС и ЗБР до получаване на положително решение по ОВОС от компетентния орган.

Основните дейности по проекта включват:

  • Изготвяне на искане до компетентния орган за допускане извършването само на процедура по ОВОС по чл.91 ал.2 от ЗООС;
  • Изработване на Задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС;
  • Допълване на доклад за ОВОС от 1996 г. и изготвяне на ДОСВ върху защитена зона BG0001386 “Яденица”. Оценяване на качеството на докладите от компетентния орган;
  • Подпомагане на Възложителя в подготовка и провеждане на обществени обсъждания в рамките на процедурата по ОВОС и ОС;
  • Представяне на докладите за ОВОС и ОС на заседание на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ.

Клиент: НЕК АД