Анализ на основните капиталови и текущи разходи за извършване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване, подмяна на повредени и поддръжка на съдовете за битови отпадъци към общинско дружество “Чистота-Искър” ЕООД (2016)

Анализът е изготвен във връзка с оптимизирането на разходите по дейностите за сметосъбиране и сметоизвозване на Столична община, като са разработени два варианта при различен мащаб на територията, която да бъде обслужвана от общинското дружество – два или пет столични района.

Дейностите в рамките на анализа включват:

  • Определяне на числеността, нивата на заплащане и разходите за персонала;
  • Определяне на необходимите начални инвестиции, в т.ч. специализирана техника за: транспортиране на отпадъци, обслужване на уличните кошчета, лятно и зимно улично почистване, извозване на едрогабаритни отпадъци, дезинфекция и инвестиции в контейнерен парк;
  • Прогноза за текущите разходи по извършване на дейностите от общинското дружество „Чистота-Искър“ ЕООД.

Клиент: Столична община.