Инженер-консултант за обект: Проект за разширение на метрото в София, Първи метродиаметър, Етап ІІІ, Лот 2, Участък от МС13 /Младост І, км.15+450/ до МС16 /Бизнес парк в Младост ІV, км.18+070/ – 3 бр. подземни метростанции и метроучастъците между тях (2013-2015)

Компанията участва като партньор на „Метроконсулт БГ“ ЕООД в Обединение „МИК” – Консултант (Строителен надзор). В обхвата на работа, Инженер-консултанта имаше следните задължения:

  • Координация и контрол върху изготвянето на работните проекти.
  • Изготвяне на оценка за съответствие на всички части на работните проекти съгласно изискванията на чл.142 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и одобряване на съгласуваните работни проекти.
  • Управление и координация на строителния процес и упражняване на строителен надзор съгласно изискванията на чл.166 и др. от ЗУТ по време на строителството на метроучастъка.
  • Контрол, отчетност и текущо приемане на строително-монтажните работи в съответствие със съгласуваните работни проекти с оформяне на съответните актове и протоколи.
  • Координация на работите по пускови изпитания и въвеждане в експлоатация на метроучастъка.
  • Осигуряване издаването на всички документи в съответствие с действащото българско законодателство по време на проектирането, строителството и въвеждането на обекта в експлоатация и организиране предаването на обекта с държавна приемателна комисия съгласно ЗУТ.
  • Мониторинг и контрол върху изпълненитето на Комуникационния план, изработен от Изпълнителя на Проекта.