Изготвяне на финансов анализ и оценка на риска на Проекта за увеличаване на обема на долния изпускател на ПАВЕЦ “Чаира” с изграждане на язовир Яденица и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир Чаира (2017)

По възлагане на “Национална електрическа компания” ЕАД са изготвени финансов анализ и оценка на риска, които са част от дейностите, предвидени за изпълнение от държавното дружество по Проект от общ интерес (ПОИ) „3.23 Хидропомпено-акумулиращ проект в България – Яденица“. Проектът има за цел да се увеличи производствения потенциал на помпено-акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) “Чаира”, както и:

  • подобряване на структурата на генериращите мощности в ТЕЦ и АЕЦ;
  • повишаване на ефективността на мощностите;
  • увеличаване участието на НЕК ЕАД на балансиращия пазар в страната и региона.