Енергийна стратегия за смекчаване на отрицателните икономически, екологични и социални последици от ранното затваряне на блокове ВВЕР-440 на АЕЦ “Козлодуй” и усвояване на средствата от Международен фонд “Козлодуй” – Етап І (2006-2008) и Етап ІІ (2011-2013)

През 2004 г., българското правителство одобри стратегически документ „Изпълнение на енергийна стратегия за смекчаване на отрицателните икономически, екологични и социални последици от ранното затваряне на блокове ВВЕР-440 на АЕЦ “Козлодуй” в неядрения сектор“. За подпомагане от Международен фонд “Козлодуй” са определени няколко области в енергийния сектор – газ, топлоснабдяване, биомаса и биогорива.

В края на 2011 г. започна процедура за подбор на проекти, за да се използва безвъзмездна помощ от 120 милиона евро от МФК.

Проектът се разработва от фирма Плеядес ГМБХ, Германия, съвместно с Инфрапроект консулт ЕООД и МВВ Декон ГМБХ, под управлението на МИЕТ. Финансирането се предоставя чрез ЕБВР, като управител на фонда.

Обхватът на дейностите на “Инфрапроект Kонсулт” ЕООД включва:

  • Участие в изготвянето на проучване на нуждите от финансиране в енергийния сектор – сектор газ (битова газификация, национална газопреносна мрежа, виртуална газификация), сектор топлоснабдяване (ТЕЦ и Топлофикация), сектор ВЕИ (биомаса и биогорива);
  • Идентифициране на и комуникация с потенциални бенефициенти в сектор газ (битова газификация, национална газопреносна мрежа, виртуална газификация), сектор топлоснабдяване (ТЕЦ и Топлофикация), сектор ВЕИ (биомаса и биогорива);
  • Участие в разработването на Методология за оценка и критерии за допустимост на проектите;
  • Участие в разработването на бланките за оценка на проектните предложения;
  • Оценка на постъпилите проектни предложения и изготвяне на частите на доклада по оценка на секторите: газ (битова газификация, национална газопреносна мрежа, виртуална газификация), топлоснабдяване (ТЕЦ и Топлофикация), ВЕИ (биомаса и биогорива);
  • Предоставяне на бланки и подпомагане на консултантския екип при финансово-икономическата обосновка на одобрените проекти и изготвяне на финансовите части на Проектните идентификационни фишове за одобрените проекти;
  • Изработване на Проектни идентификационни фишове на одобрените проекти и
  • Разработване на инструмент за частично грантово финансиране на проекти от битовия сектор за преминаване на горивни системи на природен газ.