Създаване на система за мониторинг на търговията с природен газ (2005)

“Инфрапроект консулт” ЕООД разработи за Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) система за мониторинг на търговията с природен газ и програмен продукт, който да гарантира достъпа до системата само на оторизираните от Комисията лица. Разработките са направени при стриктно спазване на правилата за търговия с природен газ. Проектът обхваща следните етапи:

Етап І: Анализ на системата на ценообразуване и тарифи за достъп

  • Екипът извърши анализ на съществуващата система на ценообразуване и тарифи за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи и цена за съхранение на природен газ, като анализира съществуващата нормативна база и практика;
  • Изготви коментар на заложените принципи на ценообразуване в страната и прилаганите такива в страните от Европейския съюз;
  • Прегледа изискванията съгласно европейските директиви и по-конкретно Директива 2003/55/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ;
  • Направи предложения за изменения на съществуващата система в контекста на общите предложения, свързани с правилата за търговия с природен газ и адаптиране на европейското законодателство.

Етап ІІ: Предложение за адаптиране на българското законодателство към това на ЕС за отваряне на пазара на природен газ в Република България

На този етап Консултантът извърши анализ на действащата нормативна уредба в аспекта на либерализация на пазара на природен газ, въз основа на който се направиха обобщения и изводи по отношение състоянието на законодателната уредба и бяха направени предложения за промяна на действащите законови и подзаконови нормативни актове, уреждащи търговията с природен газ и в частност на Правила за търговия с природен газ.

Етап ІІІ: Разработване на система за мониторинг на сделките с природен газ и програмен продукт

Екипът разработи система за мониторинг на сделките с природен газ за нуждите на ДКЕВР с програмно осигуряване, като работата включва:

  • Общ дизайн на системата с дефиниране на обхвата, необходимата база данни и структура, съобразявайки се с пълномощията и задълженията на ДКЕВР.
  • Изработване на задание за изготвяне на програмен продукт.