Прeдпроектно проучване за междусистемна газова връзка Турция – България (ITB) (2015-2016)

Междусистемната връзка Турция – България (ITB) е проект за развитие на междусистемната свързаност на газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз” ЕАД (България) и „Боташ“ (Турция), чрез който да се осигури възможност за диверсификация на източниците на природен газ и се повишава сигурността на доставките в региона.

ITB представлява нов сухопътен газопровод с дължина на българска територия около 76 км и капацитет около 3 млрд.м3/годишно, при работно налягане 64 bar.

Проектът, като част от приоритетния Южен газов коридор, е ключов по отношение сигурността и диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ към/през България и региона.

Инфрапроект консулт ЕООД участва като партньор на Химкомплект-инженеринг АД в разработването на предпроектното проучване за междусистемна газова връзка Турция–България, като разработва следните части:

 • Установяване на пазарните нужди, включително:
  • проучване и анализ на възможностите за развитие на газовите пазари в Турция, България, Сърбия, Македония, Румъния;
  • проучване и анализ на нивото и тенденциите в потреблението на природен газ по страни, включително основни области на използване;
 • Финансова и икономическа осъществимост (чрез представяне на сравнение на разработените варианти и диаграма на потока), включително:
  • оценка на източниците на финансиране на проекта и изготвяне на анализ на разходите и ползите (АРП) в съответствие с Методиката за разработване на АРП, изготвена от Европейската мрежа на оператори на преносни системи за газ (ENTSOG),
  • оценка на проекти от общ интерес и подготовка на образци от ENTSOG за финансов, икономически и количествен анализ;
 • Правни и регулаторни проучвания – препоръки относно изпълнението на проекта от общ интерес в контекста на европейското законодателство в областта на енергетиката, като е взет предвид фактът, че част от проекта се осъществява на територията на държава, която не е членка на ЕС. Проучване на действащите европейски и национални законови и подзаконови нормативни актове в сила в България и Турция относно проектирането и изграждането на газови мрежи и особености при реализирането на трансгранични проекти, включително правен и регулаторен аспект.