Проучване за дейността на Енергиен Системен Оператор ЕАД по Рамково споразумение за енергетика с ЕИБ (2014)

През 2002 г. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) предостави заем на Република България с краен бенефициент държавното предприятие “Национална електрическа компания ЕАД” (“НЕК”) в размер на 60 млн. евро. Целта на кредита е да финансира инвестиционната програма на НЕК за рехабилитация и модернизация на електропреносната система.

Проектът има за цел да помогне на ЕИБ при вземане на решение за одобрение на отделянето на ЕСО от НЕК във връзка с капацитета на ЕСО да поеме всички необходими договорни задължения на НЕК, включително способността да генерира достатъчно парични потоци, за да гарантира обслужването на дълга.

Проучването се фокусира върху идентифицирането на съществуващите условия, очакваното развитие и свързаните с тях рискове, на външни и вътрешни фактори, влияещи върху финансовото състояние на ЕСО.

Инфрапроект Консулт ЕООД участва в проучването като подизпълнител на гръцката компания LDK Consultants Engineers and Planners S A.

Експертите на компанията участваха в разработването на анализи и доклади, свързани с  регулаторната рамка и анализа на преносните услуги, както и анализа на управлението и капацитета на новата компания. Обхватът на услугите включваше:

  • Преглед на българския пазар на електроенергия – макроикономически контекст, търсене на електроенергия, капацитет и производствена комбинация, балансирани цени на електроенергия;
  • Оценка на правното състояние;
  • Преглед на регулаторната рамка на преносната мрежа;
  • Анализ на финансовото състояние на ЕСО.