Изготвяне на Бизнес планове за издаване на лицензии за търговия с природен газ и електрическа енергия в съответствие с чл. 13, ал. 1, 4 и ал. 5 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (2021)

“Инфрапроект консулт” ЕООД изготвя за частни клиенти Бизнес планове за подаване на заявления за издаване на лицензия за търговия с природен газ и за търговия с електрическа енергия в съответствие с чл. 13, ал. 1, 4 и ал. 5 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

Дейностите по договорите обхващат:

  • Подготовка на Бизнес план в съответствие с чл. 13, ал. 1, 4 и ал. 5 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката;
  • Изготвяне на финансов модел към съответния бизнес план, включващ:
    • Прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода на бизнес плана по години;
    • Прогнозни цени и количества за покупка/продажба на електрическа енергия или природен газ за периода на бизнес плана по години.