• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Като Консултант на ICGB Ltd., Инфрапроект консулт ЕООД изготвя Анализа разходи-ползи за изграждането на Междусистемната газова връзка Гърция – България (IGB). Целта на изготвения АРП е подаване на заявление за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез Европейския фонд за регионално развитие.

АРП е изготвен в съответствие с Ръководството за изготвяне на АРП за инвестиционни проекти на ЕК за периода 2014-2020 и включва:

  • финансов анализ
  • социално-икономически анализ
  • анализ на чувствителността и
  • оценка на риска

Анализът отразява резултатите от Обвързващата фаза на Пазарния тест. Поради по-високия риск на проекта е изчислена и защитена пред ЕК Дисконтова норма, различна от посочената в Ръководството за АРП на инвестиционни проекти, съгласно условията в член 19, параграф 5 и 6 от Делегиран Регламент 480/2014 от 03 март 2014 г. на ЕК.

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД