• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Транспорт

Над 15 години опит в предоставянето на консултантски услуги на публични и частни клиенти за проекти, обхващащи всички форми на градския и национален транспорт, включително развитието на транс-европейската транспортна мрежа (TEN-T) и голям брой успешно завършени ключови транспортни проекти спечелиха доказаната репутация на Инфрапроект Консулт в оценката и подготовка на проекти за финансиране от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, както и ЕИБ, Международната банка за възстановяване и развитие и Японската Агенция за Международно Сътрудничество (JICA).

Компанията е подготвила проектите (Предпроектно проучване, Анализ разходи-ползи, формуляр за кандидатстване) за получаване на безвъзмездна финансова помощ по ОП “Транспорт” и ОП “Регионално развитие” на няколко големи инфраструктурни транспортни проекта, като например автомагистрали Тракия, Хемус, софийското метро, Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в София, Пловдив и Русе, редица проекти за рехабилитация и модернизация за железопътния транспорт и анализи за предоставяне на концесия за повечето от българските пристанища.

Изготвяне на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 (2020 – 2021)

Като водещ партньор в обединение НП-Комбиниран транспорт и заедно с българските компании “Институт по транспорт и комуникации” ООД и “Глобал Адвайзърс” АД, дружеството участва в изготвянето на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г. …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Концесия на Фериботен комплекс Варна (2020 – 2021)

По възлагане на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията “Инфрапроект Консулт” ЕООД изготви концесионни анализи – правен, технически, финансово-икономически …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на обществен електротранспорт в Перник (2019 -2020)

“Инфрапроект Консулт” ЕООД изготви Анализ разходи-ползи на проекта, включително финансов анализ, финансов план, анализ на чувствителността и риска. Освен това, …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на Проектни предложения и Анализ разходи-ползи за кандидатстване на Столична община за закупуване на подвижен състав по Оперативна програма Околна среда 2014 – 2020 (2019)

Компанията участва в подготовката на три проекта на Столична община за закупуване на екологичен подвижен състав, които се изпълниха в партньорство със “Столичен автотранспорт” ЕАД и “Столичен електротранспорт” ЕАД. Проектите включват …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Финансиране на екологично чист автобусен парк в София (2019)

Инфрапроект Консулт предостави финансови експерти на Консорциума между COWI, Белгия и “ППМ” ООД в съответствие с договора между ЕИБ и COWI, Белгия за Техническа помощ за “Столичен Автотранспорт” ЕАД и Столична община относно варианти за финансиране на предложената програма за обновяване на автобусния парк в размер на …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Анализ на вариантите на трасето на АМ Струма Лот 3.2 (2019)

Компанията предостави консултантски услуги на Агенция Пътна инфраструктура във връзка с финансовото фазиране на проект за изграждане на Автомагистрала Струма …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора (2018-2019)

Като консултант на Национална компания Железопътна инфраструктура, компанията изготви Анализ на разходите и ползите на проект Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора, включително …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

План за устойчива градска мобилност на Столична община (2017-2019)

Инфрапроект Консулт, като партньор в обединение Инфрамобил план, изготви проекта на Плана за устойчива градска мобилност на Столична община, който представлява стратегически документ с хоризонт до 2035 …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Система за отдаване на електромобили под наем в София (2017-2018)

По възложение на Столична община “Инфрапроект Консулт” ЕООД изготви Финансов анализ и оценка на финансовия ефект от въвеждане на система за отдаване на електромобили под наем на територията на град София …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Разширение на метрото в град Днипро, Украйна (2017-2018)

Компанията предостави ключови експерти на консорциума Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД и КОВИ – Белгия по проекта за техническа помощ за Разширение на метрото в град Днипро, Украйна, възлизащ на обща стойност 224 млн. евро. Предоставените услуги обхващат …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Концесия на летище Пловдив (2017)

По възлагане на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Инфрапроект Консулт изготви технически, финансово-икономически, правен и екологичен концесионни анализи …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене (2017)

Изготвяне на Анализ разходи-ползи на Проекта за Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене за финансиране по ОПТТИ 2014-2020 с бенефициент Национална компания Железопътна инфраструктура …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Предпроектно проучване за изграждане на автобусен терминал за междуселищен транспорт в Бургас (2016-2017)

Разработването на Предпроектно проучване за изграждане на автобусен терминал за междуселищен транспорт е една от дейностите по проект Интегриран градски транспорт на Бургас, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Проекти за разширение на софийското метро, финансиран по ОП „Транспорт“ 2007–2013 и 2014-2020

Компанията е подготвила Анализи на разходите и ползите и съответните формуляри за кандидатстване за безвъзмездна помощ от ЕС за няколко етапа на разширението на софийското метро …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Предпроектно проучване за Интегриран градски транспорт София, Етап II (2014 – 2018)

Общата стойност на проект Интегриран столичен градски транспорт – фаза II по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020” е в размер на 104,6 млн.лв. и обхваща изпълнението на четири основни компонента: закупуване на нископодови съчленени трамвайни мотриси, реконструкция на трамваен релсов път …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на пътни проекти за Агенция Пътна инфраструктура:

Изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране по ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 на проекта: Изграждане на автомагистрала Калотина – София – Лот 1, Западна дъга на околовръстен път София, фаза 2 (2016) …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт на градовете Русе (2011-2012), Перник (2015-2016), Дупница (2015-2016) и Добрич (2019)

Компанията изготви подробни предпроектни проучвания, включително анализ разходи-ползи, идеен проект и прогнози за разходите, икономическа и финансова оценка на проектите в посочените градове. Освен това, изготви план на провеждането на обществените поръчки …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на формуляри за кандидатстване по Механизъм за свързване на Европа – Транспортни търгове 2014, 2015 и 2016 за железопътни проекти: Развитие на жп възел София: Участък София – Волуяк, Развитие на жп възел София, участък Волуяк – Драгоман” и Развитие на жп възел Пловдив” (2014-2017)

Компанията, самостоятелно или като подизпълнител на австрийския консултант Ай Си Консулентен, предостави съдействие на Национална компания Железопътна инфраструктура при изготвянето на формуляри за кандидатстване за финансиране по Механизма за свързване на Европа, …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на концесионни анализи на пристанищни терминали в България

По възлагане на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) дружеството е изготвило концесионни анализи, включващи – правен, технически, финансово-икономически и екологичен, на голяма част от българските морски и речни пристанища: …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Развитие на железопътен интермодален терминал София-Запад (2015) 

Проектът Развитие на железопътен интермодален терминал София – Запад се подготви за финансиране по Механизъм за свързване на Европа. В рамките на възлагането дружеството изготви: …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Система за отдаване на велосипеди под наем в София (2014-2016)

По възлагане на Столична община Инфрапроект Консулт в партньорство с Евролекс България изготви Маркетингово проучване и оценка на икономическата ефективност на възможностите и условията за доставка, монтаж, експлоатация и поддържане на велосипеди, велостоянки със заключващ механизъм, апарати за таксуване и информационни велопунктове на територията на Столична община.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Проучване и планиране на градския транспорт в Пловдив (2014–2015)

Основните цели на проекта са да се насърчи използването на устойчиви начини на транспорт и подобряване на нивото на обслужване и надеждността на обществената транспортна система на града …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Проект за реконструкция и електрификация на железопътна линия Свиленград – турска граница (2014)

Проектът е изготвен за Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Неговата основна цел е да сравни, актуализира и провери подходите, допусканията и следователно резултатите от анализите, направени преди подписването на споразумението за безвъзмездна помощ на проекта …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Правен и финансов анализ и проучване на добри практики за инвестиционен проект Супер Бургас за Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура (2014)

По възлагане на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на предпроектно проучване, АРП и формуляр за кандидатстване за финансиране от ЕС за завършването на АМ Хемус (2013-2014)

Като консултант на Национална Компания “Стратегически Инфраструктурни Проекти” (НКСИП), фирмата подготви за финансиране по ОП “Транспорт” 2007-2013, голям проект “Доизграждане на АМ Хемус”. Основните дейности по проекта включват …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Предпроектни проучвания за обновяване на подвижния състав на автотранспорта, електротранспорта и метрото на София (2013)

Инфрапроект Консулт изготви Предпроектни проучвания, Анализи разходи-ползи и Формуляри за кандидатстване по проекти за изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на: …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Подготовка на проект за рехабилитация на комплекс Централна гара София за финансиране по ОП “Транспорт” 2007-2013 (2013)

Инфрапроект Консулт бe наета от Национална компания “Железопътна инфраструктура” да подготви проекта за финансиране. Основните задачи включваха:

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на формуляри за кандидатстване за техническа помощ за финансиране по ОП “Транспорт” 2007-2013 при подготовка на два проекта (2012)

Инструмент за подготовка на железопътни проекти по TEN-T мрежата и развитие на градска железница за постигане на екологичен транспорт”, финансиран по ОПТ 2007-2013, включително:

  • Развитие на железопътен възел София …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Институционална подкрепа в управлението на проекти за устойчиво развитие на транспорта в пет града – Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен, Русе (2011)

Като подизпълнител на ARUP, Великобритания и с подкрепата на JASPERS, …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Проект за софийски градски транспорт, Етап I (2010-2011)

Като подизпълнител на консултантската компания ARUP, Великобритания …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Оценка на съответствието с изискванията на ЕС и Национална методология за анализ на разходите и ползите на шест проекта на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (2010)

Проектите са:

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Предоставяне на консултантски услуги по въпросите на създаването на смесена българо-румънска структура за експлоатация, поддръжка и управление на „Нов граничен комбиниран мост на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния)” (2009-2010)

Проектът е разработен за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България. Компанията участва в изготвянето на SWOT анализ относно учредяването на съвместна българо-румънска структура – търговец (СТС) и по-конкретно в:

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД