• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Подготовка и оценка на проекти

Изготвяне на Предпроектни проучвания и Анализи разходи-ползи на инвестиционни проекти, съгласно насоките на Европейската комисия

Попълване на Формуляри за кандидатстване и придружаващи документи за европейско финансиране за проекти генериращи приходи и големи инвестиционни проекти

Изготвяне на Анализи на чувствителността по отношение промяна на основни проектни параметри и допускания, определяне на критичните параметри и стойностите им на превключване

Изготвяне на Анализи на риска по метода Монте Карло

Оценка и оптимизация на проекти на база на финансово моделиране и анализ на паричните потоци

Оценка на ефикасността и ефективността на проекта от гледна точка на устойчивото развитие и изменението на климата

Изготвяне на икономически и социално-икономически анализи и оценки

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД