• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Управление на инвестиционни проекти

Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки в рамките на проекта

Съдействие при осъществяване на мониторинг и контрол върху изпълнителите на дейностите в рамките на проекта, включително чрез организация и участие в срещи и извършването проверки на място

Организиране на необходимите проверки на документи, удостоверяващи разходване на средства, плащания по проекта и физическото му изпълнение

Съдействие при воденето на финансовите операции от страна на бенефициента на помощта в процеса на отчитане на разходите във връзка с подпомаганите дейности по проекта – изготвяне на искания за средства, тримесечни, годишни доклади и доклади за напредъка на проекта, актуализация на бюджета и други

Съдействие при осъществяване на процесите по текущо и периодично организиране на съхранението на документацията от проекта

Съдействие при администриране на изпълнението на мерките за информация и публичност

Съдействие на екипа за управление на проекта при провеждане на проверки на място от страна на управляващия орган и други проверяващи институции

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД