Подготовка на пакет документи за модернизация и развитие на устойчив градски транспорт град Русе (2011-2012 г.), Перник (2015-2016), Дупница (2015-2016)

Компанията изготви подробно предпроектно проучване, включително Анализ разходи-ползи, идеен проект и прогнози за разходите, икономическа и финансова оценка. Освен това, изготви план на провеждането на обществените поръчки и изпълнението на проекта; финансов план; институционален и правен анализ; оценка на околната среда; препоръки за потенциални промени в правните разпоредби в общината, свързани със системата на градския транспорт и оптимизиране на трафика. Изготви формуляра за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по ОП “Регионално развитие” 2007-2013 за  Община Русе. За градовете Перник и Дупница бяха подготвени документи за получаване на финансиране по ОП “Региони в растеж” 2014-2020.