• Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

 • Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

План за устойчива градска мобилност на Столична община (2017-2019)

Инфрапроект консулт, като партньор в обединение Инфрамобил план, изготви проекта на Плана за устойчива градска мобилност на Столична община, който представлява стратегически документ с хоризонт до 2035 и задаващ основните насоки за устойчиво развитие на мобилността в Столична община. Планът обхваща следните направления:

 • обществен градски транспорт и интермодалност
 • улична мрежа и автомобилно движение
 • платено паркиране и буферни паркинги
 • пешеходна мрежа
 • велосипедна мрежа
 • интелигентни транспортни системи
 • електрически превозни средства
 • градска логистика.

В Плана е направен анализ на текущата ситуация по отношение на мобилността, изведени са ключовите проблеми за всяко направление, предложени са визия и концепция за устойчива градска мобилност, формулирани и остойностени са проекти и инициативи до 2035 с общ бюджет, възлизащ на 3,8 млрд. лв., изготвен e финансово-икономически анализ (Анализ разходи-ползи). В рамките на Плана са изготвени допълнителни разработки, сред които:

 • План за действие 2019 – 2020
 • Програма за управление на паркирането
 • Анализи на приложимостта на три проекта:
  • Откриване на нови линии с довеждаща функция в жилищните квартали Овча купел и Люлин и доставка на подвижен състав
  • ЖП транспорт за крайградски и вътрешноградски пътувания
  • Изграждане на ново трамвайно трасе по бул. T.Каблешков и изграждане/ разширение на необходимата улична мрежа.
Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД