Предпроектно проучване за Интегриран градски транспорт София, Етап II (декември 2014 – до момента)

Проектът има за цел намаляване нивото на замърсителите, подобряване на комфорта на пътниците, по-нататъшно развитие на съществуващата ITS система и закупуване на модерни енергийно ефективни превозни средства, постигане на параметрите и критериите, предвидени в Директива 2009/33 / ЕО. Това включва:

  • подробно предпроектно проучване, т.е. развитие на няколко компонентa на проекта за постигане на гореспоменатите цели, сред които (1) Изграждане на нови участъци на трамвайни маршрути и рехабилитация на съществуващата трамвайна инфраструктура; (2) Изграждане на нови или разширяване и рехабилитация на съществуващата тролейбусна инфраструктура; (3) По-нататъшно развитие на съществуващите информационни системи; (4) Доставка на нов подвижен състав и (5) изграждане на нови велосипедни алеи;
  • мултикритериен анализ на предложените мерки;
  • анализ на търсенето, включително моделиране на трафика;
  • анализ разходи-ползи по предложения проект;
  • предварителна оценка на околната среда.