Изготвяне на Проектни предложения и Анализ разходи-ползи за кандидатстване на Столична община за закупуване на подвижен състав по Оперативна програма “Околна среда” 2014 – 2020 (2019)

Компанията участва в подготовката на три проекта на Столична община за закупуване на екологичен подвижен състав, които се изпълниха в партньорство със “Столичен автотранспорт” ЕАД и “Столичен електротранспорт” ЕАД. Проектите включват:

 • доставка на 82 броя електрически автобуси;
 • доставка на 30 броя съчленени тролейбуси;
 • доставка на 25 броя нископодови съчленени трамваи;
 • доставка на специализирано оборудване и зарядни станции за подвижния състав;
 • реконструкция на 3 броя токоизправителни станции.

Общата инвестиционна стойност на проектите е 218 млн. лв.

В рамките на договора за изготвяне на три проектни предложения от страна на Инфрапроект Консулт са извършени следните дейности:

 • идентифициране и описание на основните дейности, предмет на проектните предложения;
 • изработване на бюджет;
 • изготвяне на прогнозен график за провеждане и възлагане на обществени поръчки;
 • определяне на индикатори за изпълнение на проекта.

За всеки проект е изготвен отделен АРП, включващ:

 • определяне на инвестиционните разходи;
 • прогноза на оперативните разходи и приходи;
 • определяне на финансовата устойчивост на инвестицията;
 • проверка за липса на свръхкомпенсиране съгласно правилата на Регламент (ЕО) № 1370/2007;
 • изчисляване на финансовите показатели на проекта;
 • определяне на финансовия дефицит и източниците на финансиране;
 • анализ на чувствителността и риска.