Изготвяне на последващ анализ разходи-ползи на проекта за Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград – турска граница (2014)

Проектът е изготвен за Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Неговата основна цел е да актуализира, сравни и провери подходите, допусканията и следователно резултатите от анализите, направени преди подписването на споразумението за безвъзмездна помощ на проекта “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Свиленград-турска граница”. Във връзка с проекта, компанията изготви:

  • Актуализиране на прогнозата на железопътния трафик
  • Актуализиране на прогнозата за оперативни разходи и очаквани приходи в сравнение с докладваните данни
  • Сравнителен анализ на инвестиции, разходи, приходи и други финансови показатели на проекта