Разширение на метрото в град Днипро, Украйна (2017-2018)

Компанията предостави ключови експерти на консорциума “Проджект Планинг енд Мениджмънт” ООД и КОВИ – Белгия по проекта за техническа помощ за Разширение на метрото в град Днипро, Украйна, възлизащ на обща стойност 224 млн. евро. Предоставените услуги по договор и финансиране от Европейска Инвестиционна Банка обхващат:

  • Диагностичен анализ на съществуващата система на градския транспорт;
  • Диагностичен анализ на институционалната и регулаторна рамка на градския транспорт и SWOT анализ с акцент върху взаимодействието на метрото и другите транспортни средства;
  • Разработване на маркетингова и концепция за връзки с обществеността на станциите на метрото;
  • Предложения за преодоляване на институционалните бариери;
  • Предложения за преодоляване на регулаторните и фискални бариери;
  • Обобщаващ доклад с изводи и препоръки.