• Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

 • Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Предпроектно проучване за изграждане на автобусен терминал за междуселищен транспорт в Бургас (2016-2017)

Разработването на Предпроектно проучване за изграждане на автобусен терминал за междуселищен транспорт е една от дейностите по проект Интегриран градски транспорт на Бургас, финансиран от Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013. Общата стойност на инвестицията е в размер на 7,9 млн. лв.

Изготвеното от Инфрапроект консулт проучване обхваща разработването на:

 • концепция и определяне на екологични, технически, финансово-икономически критерии за избор на подходящ терен за изграждане на междуселищен терминал
 • оценка и идентифициране на възможностите за реконструкция на съществуващ терминал за междуселищен транспорт (Автогара Запад)
 • идентифициране на потенциални места за изграждане на нов междуселищен терминал, включително функционалност, необходими инвестиции и др.
 • анализ на влиянието върху околната среда
 • правен и институционален анализ за изграждане на автобусен терминал
 • концепция за експлоатация и управление на автобусния терминал
 • план за възлагане на обществени поръчки
 • анализ разходи-ползи, финансов анализ и стратегия за потенциални източници на финансиране
 • обемно-пространствено решение на сградата и околното пространство
 • предварително геоложко проучване.

 

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД