• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на обществен електротранспорт в Перник (2019 -2020)

Инфрапроект Консулт ЕООД изготви Анализ разходи-ползи на проекта, включително финансов анализ, финансов план, анализ на чувствителността и риска. Освен това, компанията подготви план за провеждане на обществените поръчки и изпълнението на проекта, описание и изчисляване на индикатори за изпълнение на проекта и бюджета по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в цел ограничаване на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух. Проектът се реализира по Приоритетна ос 5 Подобряване качеството на атмосферния въздух на Оперативна програма Околна среда 2014-2020, Компонент 1: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси.

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД