Изготвяне на формуляри за кандидатстване за техническа помощ за финансиране по ОП “Транспорт” 2007-2013 при подготовка на два проекта (2012)

“Инструмент за подготовка на железопътни проекти по TEN-T мрежата и развитие на градска железница за постигане на екологичен транспорт”, финансиран по ОПТ 2007-2013 г., включително:

  • Развитие на железопътен възел София;
  • Развитие на железопътен възел Бургас;
  • Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир;
  • Модернизация на железопътната линия София-Драгоман и

Подготовка на проекта за Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: Модернизация на участъка София-Септември, кандидатстващ за финансиране по ОП “Транспорт” 2007-2013

Проектите са разработени за Национална компания „Железопътна Инфраструктура“ и дейностите, извършени от дружеството включват:

  • Изготвяне на подробни Обосновки към Формулярите за кандидатстване за предложените цени на договорите. Обосноваване на цените на всяка от дейностите в отделните договори, които ще се извършват при подготовката на проектите;
  • Изготвяне на финансов план на дейностите по проекта и показателите за изпълнение на проекта;
  • Попълване на формуляри за кандидатстване за техническа помощ при подготовката на проекта.