Изготвяне на формуляри за кандидатстване за техническа помощ, за финансиране по ОП Транспорт 2007-2013 г. (2012) при подготовка на два проекта:

МС Летище София

  • Инструмент за подготовка на железопътни проекти по TEN-T мрежата и развитие на градска железница за постигане на екологичен транспорт”, финансиран по ОПТ 2007-2013 г., включително:
  • Развитие на железопътен възел София
  • Развитие на железопътен възел Бургас
  • Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир
  • Модернизация на железопътната линия София-Драгоман и
  • Подготовка на проекта за Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: Модернизация на участъка София-Септември, кандидатстващ за финансиране по ОП Транспорт 2007-2013 (2012)

Проектите са разработени за Национална компания „Железопътна Инфраструктура“ и дейностите, извършени от дружеството включват:

  • Изготвяне на подробни Обосновки към Формулярите за кандидатстване за предложените цени на договорите. Обосноваване на цените на всяка от дейностите в отделните договори, които ще се извършват при подготовката на проектите
  • Изготвяне на финансов план на дейностите по проекта и показателите за изпълнение на проекта
  • Попълване на формуляри за кандидатстване за техническа помощ при подготовката на проекта