Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене (2017)

Изготвяне на Анализ разходи-ползи на Проекта за Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене за финансиране по ОПТТИ 2014-2020 с бенефициент Национална компания Железопътна инфраструктура, включващ:

 • финансов анализ;
 • икономически анализ;
 • анализ на риска и анализ на чувствителността.

Анализът обхвана:

 • преглед и анализ на съществуващото положение;
 • прогнозиране на дейността по експлоатация и поддръжка в приходната и разходна части;
 • определяне на източниците на финансиране и финансовия недостиг;
 • анализ на финансовата устойчивост на проекта;
 • определяне на финансовите показатели на проекта;
 • остойностяване на ползите от спестеното време;
 • определяне на икономическите показатели на проекта;
 • качествен и количествен анализ на риска;
 • анализ на чувствителността на проекта чрез използване на модела Монте Карло.