Развитие на железопътен интермодален терминал София – Запад (2015)

Проектът по Развитие на железопътен интермодален терминал София – Запад се подготви за финансиране по Механизъм за свързване на Европа. В рамките на възлагането дружеството изготви:

  • Социално-икономически анализ на текущите данни за тенденциите в железопътния транспорт, динамиката на населението и макроикономиката на България;
  • Анализ на съществуващите данни и съществуващото търсенето на железопътни услуги, свързани с изграждането на интермодален терминал София – Запад;
  • Изготвяне на прогнози за трафика, базирани на предположения в търсенето след края на проекта, без използването на специализиран софтуер;
  • Изготвяне на анализ на разходите и ползите от развитието на железопътния интермодален терминал.