План за устойчива градска мобилност на Столична община (2017-2019)

Инфрапроект консулт, като партньор в обединение Инфрамобил план, изготви проекта на Плана за устойчива градска мобилност на Столична община, който представлява стратегически документ с хоризонт до 2035 и задаващ основните насоки за устойчиво развитие на мобилността в Столична община. Планът обхваща следните направления:

 • обществен градски транспорт и интермодалност;
 • улична мрежа и автомобилно движение;
 • платено паркиране и буферни паркинги;
 • пешеходна мрежа;
 • велосипедна мрежа;
 • интелигентни транспортни системи;
 • електрически превозни средства;
 • градска логистика.

В Плана е направен анализ на текущата ситуация по отношение на мобилността, изведени са ключовите проблеми за всяко направление, предложени са визия и концепция за устойчива градска мобилност, формулирани и остойностени са проекти и инициативи до 2035 с общ бюджет, възлизащ на 3,8 млрд. лв., изготвен e финансово-икономически анализ (Анализ разходи-ползи). В рамките на Плана са изготвени допълнителни разработки, сред които:

 • План за действие 2019 – 2020;
 • Програма за управление на паркирането;
 • Анализи на приложимостта на три проекта:
  • Откриване на нови линии с довеждаща функция в жилищните квартали Овча купел и Люлин и доставка на подвижен състав;
  • ЖП транспорт за крайградски и вътрешноградски пътувания;
  • Изграждане на ново трамвайно трасе по бул. T. Каблешков и изграждане/ разширение на необходимата улична мрежа.