• Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

 • Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Транспорт

Над 15 години опит в предоставянето на консултантски услуги на публични и частни клиенти за проекти, обхващащи всички форми на градския и национален транспорт, включително развитието на транс-европейската транспортна мрежа (TEN-T) и голям брой успешно завършени ключови транспортни проекти спечелиха доказаната репутация на Инфрапроект Консулт в оценката и подготовка на проекти за финансиране от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, както и ЕИБ, Международната банка за възстановяване и развитие и Японската Агенция за Международно Сътрудничество (JICA).

Компанията е подготвила проектите (Предпроектно проучване, Анализ разходи-ползи, формуляр за кандидатстване) за получаване на безвъзмездна финансова помощ по ОП Транспорт и ОП Регионално развитие на няколко големи инфраструктурни транспортни проекта, като например автомагистрали Тракия, Хемус, софийското метро, Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в София, Пловдив и Русе, редица проекти за рехабилитация и модернизация за железопътния транспорт и анализи за предоставяне на концесия за повечето от българските пристанища.

Изготвяне на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 (2020 – 2021)

Като водещ партньор в обединение НП-Комбиниран транспорт и заедно с българските компании Институт по транспорт и комуникации ООД и Глобал Адвайзърс АД, дружеството участва в изготвянето на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г. …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на обществен електротранспорт в Перник (2019 -2020)

Инфрапроект Консулт ЕООД изготви Анализ разходи-ползи на проекта, включително финансов анализ, финансов план, анализ на чувствителността и риска. Освен това…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на Проектни предложения и Анализ разходи-ползи за кандидатстване на Столична община за закупуване на подвижен състав по Оперативна програма Околна среда 2014 – 2020 (2019)

Компанията участва в подготовката на три проекта на Столична община за закупуване на екологичен подвижен състав, които се изпълниха в партньорство със Столичен автотранспорт ЕАД и Столичен електротранспорт ЕАД. Проектите включват…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Финансиране на екологично чист автобусен парк в София (2019)

Инфрапроект Консулт предостави финансови експерти на Консорциума между COWI Белгия и ППМ ООД в съответствие с договора между ЕИБ и COWI, Белгия за Техническа помощ за Столичен Автотранспорт ЕАД и Столична община относно варианти за финансиране на предложената програма за обновяване на автобусния парк в размер на…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Анализ на вариантите на трасето на АМ Струма Лот 3.2 (2019)

Компанията предостави консултантски услуги на Агенция Пътна инфраструктура във връзка с финансовото фазиране на проект за изграждане на Автомагистрала Струма…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора (2018-2019)

Като консултант на Национална компания Железопътна инфраструктура, компанията изготви Анализ на разходите и ползите на проект Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора, включително…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

План за устойчива градска мобилност на Столична община (2017-2019)

Инфрапроект консулт, като партньор в обединение Инфрамобил план, изготви проекта на Плана за устойчива градска мобилност на Столична община, който представлява стратегически документ с хоризонт до 2035…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Система за отдаване на електромобили под наем в София (2017-2018)

По възложение на Столична община Инфрапроект консулт изготви Финансов анализ и оценка на финансовия ефект от въвеждане на система за отдаване на електромобили под наем на територията на град София…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Разширение на метрото в град Днипро, Украйна (2017-2018)

Компанията предостави ключови експерти на консорциума Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД и КОВИ – Белгия по проекта за техническа помощ за Разширение на метрото в град Днипро, Украйна, възлизащ на обща стойност 224 млн. евро. Предоставените услуги обхващат…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Концесия на летище Пловдив (2017)

По възлагане на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Инфрапроект консулт изготви технически, финансово-икономически, правен и екологичен концесионни анализи…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене (2017)

Изготвяне на Анализ разходи-ползи на Проекта за Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене за финансиране по ОПТТИ 2014-2020 с бенефициент Национална компания Железопътна инфраструктура…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Предпроектно проучване за изграждане на автобусен терминал за междуселищен транспорт в Бургас (2016-2017)

Разработването на Предпроектно проучване за изграждане на автобусен терминал за междуселищен транспорт е една от дейностите по проект Интегриран градски транспорт на Бургас, финансиран от Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Анализ на ползите и разходите по проект за разширение на софийското метро, финансиран по ОП „Транспорт“ 2007–2013 и 2014-2020

Компанията е подготвила АРП и съответните формуляри за кандидатстване за безвъзмездна помощ от ЕС за няколко…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Предпроектно проучване за Интегриран градски транспорт София, Етап II (декември 2014 – до момента)

Проектът има за цел намаляване нивото на замърсителите, подобряване на комфорта на пътниците, по-нататъшно развитие на съществуващата ITS система и закупуване на модерни енергийно ефективни превозни средства, постигане на параметрите и критериите, предвидени в Директива 2009/33 / ЕО. Това включва:

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на пътни проекти за Агенция Пътна инфраструктура:

Изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране по ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 на проекта: Изграждане на автомагистрала Калотина – София – Лот 1, Западна дъга на околовръстен път София, фаза 2 (2016)…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Подготовка на пакет документи за модернизация и развитие на устойчив градски транспорт град Русе (2011-2012), Перник (2015-2016), Дупница (2015-2016)

Компанията изготви подробно предпроектно проучване, включително Анализ разходи-ползи, идеен проект и прогнози за разходите, икономическа и финансова оценка.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране по Механизъм за свързване на Европа:

 • Отворен конкурс по транспорт 2015 за проекта: Модернизация…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС): Подготовка на концесия анализ – правен, технически и финансово-икономически анализ за:

 • Пристанищен терминал Видин – Център – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение, пристанище Видин (2013, 2015, 2016)

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Анализ разходи-ползи и анализ на търсенето: Развитие на железопътен интермодален терминал София-Запад (2015) за финансиране по Механизъм за свързване на Европа (CEF)

 • Социално-икономически анализ на текущите данни за тенденциите в железопътния транспорт, динамиката на населението и макроикономиката на България

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Проучване и планиране на градския транспорт в Пловдив, България (2014–2015)

Основните цели на проекта са да се насърчи използването на устойчиви начини на транспорт и подобряване на нивото на обслужване и надеждността на обществената транспортна система на града…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на последващ анализ разходи-ползи на проекта за Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград – турска граница (2014)

Проектът е изготвен за Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Неговата основна цел е да актуализира, сравни и провери подходите, допусканията и следователно резултатите от анализите, направени преди подписването на споразумението за безвъзмездна помощ на проекта “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Свиленград-турска граница”. Във връзка с проекта, компанията изготви:

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Правен и финансов анализ и проучване на добри практики за инвестиционен проект Супер Пристанищна инфраструктура, България (2014)

 • Преглед на предпроектните проучвания

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на предпроектно проучване, АРП и формуляр за кандидатстване за финансиране от ЕС за завършването на АМ Хемус (2013-2014)

Като консултант на Национална Компания “Стратегически Инфраструктурни Проекти” (НКСИП), фирмата подготви за финансиране по ОП “Транспорт” 2007-2013, голям проект “Доизграждане на АМ Хемус”. Основните дейности по проекта включват…..

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Подготовка на проект за рехабилитация на комплекс Централна гара София за финансиране по ОП “Транспорт” 2007-2013 (2013)

Инфрапроект Консулт бe наета от Национална компания “Железопътна инфраструктура” да подготви проекта за финансиране. Основните задачи включваха:

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Изготвяне на формуляри за кандидатстване за техническа помощ, за финансиране по ОП Транспорт 2007-2013 (2012) при подготовка на два проекта:

 • Инструмент за подготовка на железопътни проекти по TEN-T мрежата и развитие на градска железница за постигане на екологичен транспорт”, финансиран по ОПТ 2007-2013, включително:
 • Развитие на железопътен възел София…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Институционална подкрепа в управлението на проекти за устойчиво развитие на транспорта в пет града – Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен, Русе (2011)

Като подизпълнител на ARUP UK и с подкрепата на JASPERS…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Проект за софийски градски транспорт, Етап I (2010-2011)

Като подизпълнител на консултантската компания ARUP UK…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Оценка на съответствието с изискванията на ЕС и Национална методология за анализ на разходите и ползите на шест проекта на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (2010)

Проектите са:

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Предоставяне на консултантски услуги по въпросите на създаването на смесена българо-румънска структура за експлоатация, поддръжка и управление на „Нов граничен комбиниран мост на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния)” (2009-2010)

Проектът е разработен за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България. Компанията участва в изготвянето на SWOT анализ относно учредяването на съвместна българо-румънска структура – търговец (СТС) и по-конкретно в:

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД