Методика за определяне на размера на несправедливата финансова тежест, понесени от Държавно предприятие „Кабиюк“, за извършване на обществена услуга за поддържане на автохтонните и други ценни породи (2019)

Дружеството участва като партньор на “Аквапартньор” ЕООД във възложеното от Министерство на земеделието, храните и горите разработване на:

  • Анализ на финансовото състояние на Държавно предприятие „Кабиюк“;
  • Методика за определяне на размера на несправедливата финансова тежест, въз основа на нетните разходи, понесени от Държавно предприятие „Кабиюк“, за извършване на обществена услуга за поддържане на автохтонните и други ценни породи от Националния генофонд по животновъдство и съхраняването им като национално богатство.

Методиката покрива всички изисквания по Договора за извършване на обществена услуга, сключен между Държавно предприятие „Кабиюк“ и Министерството на земеделието, храните и горите, при спазване разпоредбите на Решение 2012/21/EC на Европейската комисия от 20 декември 2011 г. относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.

С методиката се определят редът и начинът за:

  • Планиране на средствата за извършване на обществена услуга за поддържане на автохтонните и други ценни породи от Националния генофонд по животновъдство и съхраняването им като национално богатство;
  • Отчитане на направените разходи и получените приходи при извършване на обществената услуга за поддържане на автохтонните и други ценни породи от Националния генофонд по животновъдство и съхраняването им като национално богатство и осъществяването на контрол по изпълнение на дейността;
  • Определяне на несправедливата финансова тежест при извършване на обществена услуга за поддържане на автохтонните и други ценни породи от Националния генофонд по животновъдство и съхраняването им като национално богатство и на размера на компенсацията, дължима на дружеството, изпълняващо тези дейности;
  • Срока за възстановяване на получените авансови средства, при установена свръхкомпенсация.