• Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

 • Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Инфрапроект Консулт ЕООД в обединение с Националния Център за Териториално Развитие АД и Урбитат ООД е ангажиран с изготвянето на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град София, който обхваща:

 • Целеви и проблемен анализ на града в социално-икономически и екологичен план и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени схеми и планов
 • Разработване на Визия за развитието на София до 2020, стратегия и цели на ИПГВ
 • определяне на зони за въздействие – с преобладаващ социален характер, с потенциал за икономическо развитие и зони на публични функции с висока обществена значимост
 • Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори и партньори, които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР с провеждане на обществени обсъждания при широка информираност на хода на работата
 • Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на обособените зони с план-график, бюджет за изпълнение и програма за реализация плана и индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР
 • Изготвяне на Задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) или проект за изменение (актуализация) на действащ ПУП за зоните на въздействие, включени в ИПГВР и разработване на Задание за предпроектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР.

За ИПГВР на град Попово Инфрапроект Консулт ЕООД изпълни следните услуги:

 • изготвяне на бюджет и анализ на възможните източници на финансиране
 • изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР.
Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД