• Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

 • Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Инфрапроект консулт ЕООД предостави финансови експерти на Адвокатско дружество Андрей Делчев и партньори, във връзка с изготвяне на цялостни предварителни оценки на въздействието (ЦПОВ) на нормативни актове, като част от Проект Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация, финансиран от ОП Добро управление, както следва:

 • ЦПОВ на предложения за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози съгласно Законопроект за изменение и допълнение на административнопроцесуалния кодекс
 • ЦПОВ на предложения за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения съгласно Законопроект за изменение и допълнение на административнопроцесуалния кодекс
 • ЦПОВ по проек за приемане на Закон за адресния регистър
 • ЦПОВ на предложения за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

Консултантските услуги на експертите, предоставени от Инфрапроект консулт ЕООД обхващат участие при изготвяне на анализа на въздействията:

 • Определяне на икономическите, социални и екологични въздействия по варианти
 • Количествена оценка на най-значимите въздействия и на специфичните им аспекти
 • Оценка на административната тежест
 • Оценка на въздействието върху малките и средните предприятия
 • Описание на разходите и ползите върху заинтересованите страни
 • Сравняване на вариантите
 • Изготвяне на презентация и участие в провеждането на обучение на засегнатите административни структури
Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД