Изготвяне на апликационна форма за проект „Укрепване на свлачище в местността „Кутлина”, кв. „Филиповци” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. (2009)

Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВG161РО001/1.4-04/2009: „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации“. Дружеството изготви апликационна форма, бюджет и документи за кандидатстване на Столична община с проект „Укрепване на свлачище в местността „Кутлина”, кв. „Филиповци”, район „Люлин” – II етап. Силово укрепване.”