• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВG161РО001/1.4-04/2009: „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации“. Дружеството изготви апликационна форма, бюджет и документи за кандидатстване на Столична община с проект „Укрепване на свлачище в местността „Кутлина”, кв. „Филиповци”, район „Люлин” – II етап. Силово укрепване.”

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД