• Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

 • Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Инфрапроект консулт ЕООД предостави финансови експерти на Адвокатско дружество Андрей Делчев и партньори, във връзка с изготвяне на цялостни предварителни оценки (ЦПОВ) и последващи оценки на въздействието (ПОВ) на нормативни актове, като част от Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация“, финансиран от ОП Добро управление, както следва:

 • ЦПОВ на предложения за изменение и допълнение на Закона за околната среда съгласно Законопроект за изменение и допълнение на административнопроцесуалния кодекс
 • ПОВ на Закона за туризма
 • ПОВ на Закона за дейностите по предоставяне на услуги

Консултантските услуги на експертите, при изготвяне на анализа на въздействията за ЦПОВ на Закона за околната среда обхващат участие при:

 • Определяне на икономическите, социални и екологични въздействия по варианти
 • Количествена оценка на най-значимите въздействия и на специфичните им аспекти
 • Оценка на административната тежест
 • Оценка на въздействието върху малките и средните предприятия
 • Описание на разходите и ползите върху заинтересованите страни
 • Сравняване на вариантите
 • Изготвяне на презентация и участие в провеждането на обучение на засегнатите административни структури

Консултантските услуги на експертите, при изготвяне на ПОВ на Закона за туризма и Закона за дейностите по предоставяне на услуги обхващат:

 • Подготовка на въпросници-анкети и набиране на информация
 • Анализ на събраните данни
 • Оценка на основните критерии – постигане на целите, ефективност, ефикасност, устойчивост
 • Оценяване на въздействията от приемането или изменението на нормативните актове и формулиране на изводи
Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД